Game Mode

Trong trò chơi này, bạn có để lựa chọn quần áo cho một ngôi sao. Cho rằng bạn có xử lý một số trang phục của bạn.

  Điều khiển.  

  • : Để chọn trang phục.


42% yêu thích trò chơi
Game-mode