Sa kategoryang ito, malutas ang puzzle Barbie.
Magkakaroon ka ng lahat ng mga uri ng mga puzzle, mahirap o madaling.
Magkaroon ng mga puzzle sa karagatan o sa magic kastilyo. Tumaas ang mga hamon na may Barbie at ang kanyang kahima-himala kapangyarihan ng hari!