Sa kategoryang ito ng mga laro, makikita mo ang lahat ng uri ng mga laro ng Barbie.
Maaari kang pumunta snowboarding at kahit magluto dito!.