వాచ్ వ్యతిరేకంగా బేబీ ఆట

ఎప్పుడు బిడ్డ ఏడుస్తుంది, మీరు ఇంట్లో బిడ్డ అన్ని వ్యవహారాలు కనీసం సమయం సరఫరా చేయబడతాయి సేకరించిన ఉండాలి. అన్ని సందర్భాలలో తిరిగి తరువాత మీరు శిశువు స్టాప్ ఏడుపు ముందుకు తీసుకుని ఉండాలి.

: Move.


72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
వాచ్-వ్యతిరేకంగా-బేబీ-ఆట