భోజనం గేమ్

ఈ ఆటలో, మీరు ఒక భోజనం తయారు చేయాలి. ఈ కోసం మీరు ఆదేశ అనుసరించాల్సి.

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : ఆహార ఎంచుకోండి.


66% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
భోజనం-గేమ్