పిజ్జా ఆట

ఈ ఆటలో, Vou అడుగుతూ చేసే సూచనలతో ఒక పిజ్జా తయారు చేయాలి.

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : ఆహార ఎంచుకోండి.


66% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
పిజ్జా-ఆట