పిక్నిక్ ఆట

ఈ ఆటలో, మీరు ఒక పిక్నిక్ అలంకరణ సిద్ధం చేయాలి. దీని కోసం అనేక నీటి మరియు ఆహార ఉంటాయి.

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : వస్త్రాలతో ఎంచుకోండి.


75% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
పిక్నిక్-ఆట