బాత్ సమితి అభివృద్ధి

ఈ ఆటలో, మీరు బాత్రూంలో అభివృద్ధి చేయాలి. దీని కోసం అనేక FURNITURE ఉన్నాయి.నియంత్రిస్తుంది.  

  • :.
మీరు ఆట ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి


67% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
బాత్-సమితి-అభివృద్ధి