ఒక ఆట గది గర్ల్ అభివృద్ధి

ఈ ఆటలో, మీరు ఒక గది ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ కోసం మీరు అనేక FURNITURE మరియు అలంకరణ కలిగి ఉంటాయి. మీరు అనుకుంటున్నారా గా గది అలంకరించేందుకు.నియంత్రిస్తుంది.  

  • :.
మీరు ఆట ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి


72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
ఒక-ఆట-గది-గర్ల్-అభివృద్ధి