అలంకరణ ఆట

ఈ గేమ్ లో మీరు ఒక గది అలంకరించేందుకు అవసరం. దీని కోసం అనేక ఇ FURNITURE అలాగే అలంకరణ వస్తువులు ఉన్నాయి. మీరు రంగు ఎంచుకోండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : FURNITURE ఎంచుకోండి.


74% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అలంకరణ-ఆట