మేకప్ స్టార్ గేమ్

ఈ ఆటలో, మీరు ఒక స్టార్ తయారు చేయాలి. ఈ కోసం మీరు మేకప్ పాలెట్ ఉన్నాయి. మీరు ఏమి ఎంచుకోండి.

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : అలంకరణ ఎంచుకోండి.


77% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
మేకప్-స్టార్-గేమ్