బార్బీ ఎగ్జిట్ కోసం డ్రెస్

ఈ గేమ్ లో మీరు బార్బీ అవుట్ కోసం దుస్తులు ఉంటాయి. మీరు అనేక వస్త్రాలు. మీ సృజనాత్మకత కోసం గదిని విడిచి!

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : బట్టలు ఎంచుకోండి.


57% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
బార్బీ-ఎగ్జిట్-కోసం-డ్రెస్