பொம்மை விளையாட்டு உடுத்தி

இந்த விளையாட்டில் நீ ஒரு பொம்மை உடை வேண்டும். உங்கள் அகற்றல் பல ஆடைகள் மற்றும் காலணிகளை வேண்டும். உங்கள் விருப்பப்படி பொம்மை உடை!கட்டுப்பாடுகள்.  

  • :.
நீங்கள் விளையாட சுட்டியை பயன்படுத்தவும்


72% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
பொம்மை-விளையாட்டு-உடுத்தி