ஒப்பனை ஸ்டார் விளையாட்டு

இந்த விளையாட்டில், நீங்கள் ஒரு நட்சத்திரம் வரை வேண்டும். இந்த ஒரு ஒப்பனை தட்டு உள்ளது. நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்யவும்.

  கட்டுப்பாடுகள்.  

  • : ஒப்பனை தேர்ந்தெடுக்க.


71% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
ஒப்பனை-ஸ்டார்-விளையாட்டு