வீட்டின் ஒரு தொகுதி வளர்ச்சி

இந்த விளையாட்டில், நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வளர்க்க வேண்டும். இந்த உங்களுக்கு பல தளபாடங்கள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் உள்ளன. நீங்கள் தளபாடங்கள் பல தேர்வுகள் உள்ளன. நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.கட்டுப்பாடுகள்.  

  • :.
நீங்கள் விளையாட சுட்டியை பயன்படுத்தவும்


65% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
வீட்டின்-ஒரு-தொகுதி-வளர்ச்சி