در این مجموعه، باربی پازل شما را حل کند.
شما می توانید همه انواع پازل، دشوار یا آسان را داشته باشند.
پازل در اقیانوس و یا در قلعه سحر و جادو. ظهور چالش با باربی و جادویی عصای سلطنتی او!