در این دسته از بازی ها، شما همه انواع بازی های باربی.
شما می توانید اسنوبورد و حتی به طبخ با آن!