در این مجموعه شما را ترک خواهد کرد تا تصورات خود را.
شما تزئین و ترتیب خانه های باربی.
برای این کار شما باید مبلمان زیبا مدرن است. شما انتخاب می کنید به رنگ دیوارها. شما قرار داده و هر آنچه شما می خواهید!